-1 : รอตรวจสอบ
0 : เข้าถึงไม่ได้
11: เข้าถึงได้บางส่วน
1: เข้าถึงได้

หมายเหตุ:
– ข้อมูลปรับปรุงตลอดเวลา
– เราร่วมทำงานกับผู้ให้บริการเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด
– Accessibility Map ให้น้ำหนักกับเฉพาะเรื่องสำคัญ คือ อันดับ#1 (สำคัญที่สุด) คือ ลิฟท์ (เข้าสถานี+ระหว่างชั้น)