2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ร่วมประชุมกับแขวงทางหลวงนนทบุรีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาทางเท้าและทางข้ามถนนบริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยสถานสงเคราะห์) และทางเท้าตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ต. บางกระสอ โดยใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design, UD) ณ แขวงทางหลวงนนทบุรี ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี มีตัวแทนจากแขวงทางหลวงนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานจังหวัดนนทบุรี รฟม. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนจากสมาคมคนพิการนนทบุรี และตัวแทนจากสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม

ในที่ประชุม T4A ได้นำเสนอสภาพปัญหาเบื้องต้นของทั้ง 2 พื้นที่ ในส่วนของซอยสถานสงเคราะห์ อ. ปากเกร็ดนั้นมีปัญหาอุบัติเหตุของคนพิการที่ข้ามถนน ทาง T4A จึงได้เสนอให้ทำลิฟต์ข้ามถนนบริเวณโรงเรียนศรีสังวาลย์ข้ามมายังฝั่งวัดชลประทานฯ รวมถึงทำเป็นสกายวอล์กไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีกรมชลประทานด้วย อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลนครปากเกร็ดแจ้งว่าอาจใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงควรมีทางเลือกอื่นด้วย เช่น ทางข้ามถนนที่มีสัญญาณคนข้าม เป็นต้น นอกจากนี้ T4A ยังได้เสนอให้ปรับปรุงทางเท้าจากซอยสถานสงเคราะห์มาจนถึงสถานีรถไฟฟ้าข้างต้น ระยะทางประมาณ 400 เมตร รวมทั้งเสนอให้จัดระเบียบป้ายและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าทั้งสองฝั่งด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีจะช่วยในเรื่องการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ตามหลัก UD

ในส่วนของพื้นที่ ต. บางกระสอนั้น T4A ได้นำเสนอให้เห็นปัญหาฟุตบาททางเท้าตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีมาจนถึงแยกนนทบุรี 1 ซึ่งไม่มีทางลาด คนพิการที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงไม่สามารถสัญจรไปยังร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต โรงแรมและสถานที่ที่จำเป็นอื่น ๆ ในละแวกนั้นได้ ในเบื้องต้น T4A ได้เสนอให้ปรับปรุง
1) เส้นทางเดินเท้าจากสถานีแยกนนทบุรี 1 ทางออกที่ 3 ไปตลาดนกฮูก
2) เส้นทางเดินเท้าจากสถานีแยกนนทบุรี 1 ทางออกที่ 4 ไปห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
3) เส้นทางเดินเท้าจากสถานีบางกระสอ ทางออกที่ 1 ไปบิ๊กซีบางกระสอ
4) เส้นทางเดินเท้าจากสถานีบางกระสอ ทางออกที่ 3 ไปโรงแรมริชมอนด์
5) เส้นทางเดินเท้าจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ทางออกที่ 2 ไปยังศุภาลัยคอนโด

แขวงทางหลวงนนทบุรีแจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือและจะช่วยประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อลงพื้นที่สำรวจปัญหาในวันที่ 7 ต.ค. 63 ที่สถานีบางกระสอ และวันที่ 16 ต.ค. 63 ที่ซอยสถานสงเคราะห์ อ. ปากเกร็ด และจะนำผลจากการสำรวจมาจัดทำเป็นแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

เครือข่ายคนพิการได้เน้นย้ำว่าการพัฒนาทางเท้าให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งและทางข้ามถนนที่ปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่คนพิการเท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการใช้งานที่สะดวกขึ้น รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะด้วย

T4A ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือที่จะพัฒนาพื้นที่ย่านปากเกร็ดและบางกระสอให้คนทุกคนสามารถเขัาถึงและใช้ประโยชน์บริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน