“ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ | T4A (Transportation For All)”

เกิดจากการรวมกลุ่มของคนพิการ นักวิชาการ สื่อสารมวลชนและประชาชนทั่วไป มีพันธกิจหลักคือการสร้างกลไกในการคุ้มครอง ปกป้องและประกันสิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ โดยให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ติดต่อเรา