หมายข่าว

ทดลองสีม่วง

กิจกรรม “คนพิการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง” จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 7:00 – 10:00 น.

ตามที่ รฟม. ได้เปิดให้มีการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้เชิญชวนสมาชิกคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมทดลองใช้บริการ โดยเลือกเส้นทางที่สื่อให้เห็นถึงการใช้งานจริง โดยสมมติว่าเป็นการเดินทางไปทำงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติส่วนที่สำคัญ


T4A-Logo-Rev1

“BTS : ๒๐ ปีที่รอคอย… ทุกคนต้องขึ้นได้” กำหนดการสัมนาโต๊ะกลม ครั้งที่ ๔ (ภาคีเครือข่าย ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้)

นับเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ที่คนพิการได้เรียกร้อง ให้รถไฟฟ้า BTS สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะลิฟท์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เมื่อปีที่แล้ว ศาลปกครองสูงสุดได้สั่งให้ กทม และ BTS ต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ถึง ณ วันนี้ เหลืออีกแค่ ๒ วัน ก็จะครบปี การก่อสร้างไปถึงไหน? อย่างไร?


T4A Survey Airport Rail Link 1

หมายข่าว : ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ T4A เรียนเชิญพี่ๆ สื่อฯ ทุกท่าน ร่วมลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก BTS วันอังคารที่ 8 ธันวาคม เวลา 10am นี้ครับ

ความยากลำบากของการเดินทางโดยการคมนาคม เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของภาวะการมีงานทำ, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การเข้าถึงการศึกษา และการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อการพัฒนาตนเอง


ไวนิลโครงการ-small2

หมายข่าวด่วน! ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) จัดสัมนาครั้งที่ ๓ หัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ทำข่าวต่อเนื่อง

เนื้อหา การคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีการบัญญัติไว้อย่าง ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กําหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติหรือคนพิการจะต้องได้รับความเสมอภาค


T4A Survey Airport Rail Link

หมายข่าวด่วน! พรุ่งนี้ คณะทำงานติดตามระบบราง ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link

หมายข่าว (ด่วน) พรุ่งนี้ – วันพุธ ที่ 4 พฤษจิกายน 2558 เวลา 10 โมงเช้า คณะทำงานติดตามระบบราง ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ โดยนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์(ซาบะ) ประธานระบบรางและคณะ จะทำการลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า Airport Rail Link โดยเริ่มที่ สถานีมักกะสัน เวลา 10am และรวมถึงสถานีอื่นๆ จนครบ