สื่อ-NOW26

ผู้พิการจี้รัฐตั้งคณะทำงานร่วมออกแบบระบบขนส่งมวลชน (NOW26)

ผู้พิการจี้รัฐตั้งคณะทำงานร่วมออกแบบระบบขนส่งมวลชน (NOW26)

“ผู้พิการ” จี้รัฐตั้งคณะทำงานร่วมออกแบบระบบขนส่งมวลชน ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าแอร์พร์อต เรล ลิงค์ โดยเน้นสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ คือ สถานีพญาไท เชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทึเอส สถานีมักกะสัน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที และสถานีสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ