สัมนา

T4A ประชุมวางร่างยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง 1

T4A หารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคน

๑๙​ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) จัดประชุมโต๊ะกลม ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้ – สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย – สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย – สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย – สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระแห่งประเทศไทย – โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา – มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ


T4A Meeting4 - POST TV

กทม เร่ง BTS สร้างลิฟท์คนพิการ เสร็จก่อน ก ย นี้ (21 Jan 2016 / ข่าว POST TV)

รายงาน กทม เร่ง BTS สร้างลิฟท์คนพิการ เสร็จก่อน ก ย นี้ สนธิพงศ์  มงคลสวัสดิ์ / ทนายผู้ให้ความช่วยเหลือคนพิการในการฟ้องร้องคดี BTS: “สร้างไม่เสร็จ เบื้องต้นถือว่ากระทบสิทธิผู้พิการแล้ว” ธีรยุทธ สุคนธวิท / ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้: “เราเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้มาฟังท่านรองอมร ชี้แจง รู้สึกขอบคุณ และกลับมามีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง”


T4A-Logo-Rev1

“BTS : ๒๐ ปีที่รอคอย… ทุกคนต้องขึ้นได้” กำหนดการสัมนาโต๊ะกลม ครั้งที่ ๔ (ภาคีเครือข่าย ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้)

นับเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ที่คนพิการได้เรียกร้อง ให้รถไฟฟ้า BTS สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะลิฟท์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เมื่อปีที่แล้ว ศาลปกครองสูงสุดได้สั่งให้ กทม และ BTS ต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ถึง ณ วันนี้ เหลืออีกแค่ ๒ วัน ก็จะครบปี การก่อสร้างไปถึงไหน? อย่างไร?


ไวนิลโครงการ-small2

สัมมนาโต๊ะกลมครั้งที่ ๓ “กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ”

สัมมนาโต๊ะกลมครั้งที่ ๓ “กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” จัดโดย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สนับสนุนโดย กองทุนสร้างเสริมสขุ ภาพ (สสส.) การคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีการบัญญัติไว้อย่าง ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กําหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติหรือคนพิการจะต้องได้รับความเสมอภาค


T4A-Meeting2-1991

สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#2 “การออกแบบขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับทุกคน”

งานสัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#2 ผ่านไป ครั้งนี้ภาคีเคลือข่ายฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จากสายงานวิชาการสองท่าน คือ ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาช่วยเติมความรู้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง และคุณมานิตย์ อินทร์พิมพ์ในฐานะประธานคณะติดตามระบบราง ภาคีเคลือข่ายฯ​ ได้รายงานผลสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รวมทั้งประชุมหารือในงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องสำหรับก้าวต่อไป


T4A-Study-P1.Meeting1-0809

ภาพเบื้องหลังแทนคำขอบคุณ สำหรับทุกท่านที่ร่วมสัมนา T4A Rail System Study P1 ครั้งที่#1

เรามี Official Media Team Work ทำงานอย่างแข็งแรง แข็งขัน ยังมีภาพเบื้องหลังมาฝากทุกๆ ท่าน แทนคำขอบคุณครับ ขาดตกท่านไหน ก็ขออภัยด้วยนะครับ เจอกันครั้งหน้าครับ


T4A-Study-P1.Meeting1-0809

สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ

ผ่านไปแล้วครับ สำหรับงานสัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 กับหัวข้อสัมนา “ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ” เราได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวของในระบบคมนาคมขนส่ง แนวร่วมคนพิการจากเคลือข่ายต่างๆ รวมถึงพี่ๆ สื่อสารมวลชนทุกๆ อย่างมากมาย จนต้องเรียกว่าล้นห้องสัมนากันเลยทีเดียว