รมต-คมนาคม

รมต คมนาคม & T4A

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต คมนาคม ย้ำชัดเจน ขนส่งสาธารณะทุกคนต้องขึ้นได้

รมต คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ย้ำชัดเจน “ขนส่งสาธารณะ ทุกคนต้องขึ้นได้” พร้อมตอบรับข้อเสนอ ทั้ง ๕ ข้อ: ๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ ๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ


ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 2

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณความกังวลและรายงานผลการสำรวจ ของการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคม ณ ปัจจุบัน พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อส่งสัญญาณ​ความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน ที่เราพบว่า การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นยังมีปัญหาอยู่มาก และขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น