รถไฟฟ้า 101

8.010

คุณรู้หรือไม่ จากสถิติประชากรไทย 65ล้านคน มีผู้สูงอายุและคนพิการรวมกันแล้วมากกว่า 23%

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจปี 2557 เรามีประชากรที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี มากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็น มากกว่า 10% ของประชากรท้ังหมด เราสามารถกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซี่ยน ท่ีเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aging Society)


8.009

คุณรู้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายลิฟท์คนพิการและผู้สูงอายุ หากต้องติดเพิ่มให้ครบ ใช้งบประมาณเพียงแค่ 0.5% ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ที่จะเปิดใช้ภายใน 2 เดือนข้างหน้านี้ ติดลิฟท์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ เพียงแค่ครึ่งเดียว(ของทางเข้า/ออก)


ตัวอย่างสถานีคร่อมแยก

คุณเชื่อหรือไม่ สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ แทบทุกสถานีคนพิการยังไม่สามารถเดินทางได้จริง!

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่จะเปิดใช้อีก 2 เดือนข้างหน้านี้ ทั้งหมด 16 สถานี มีเพียงแค่ 3 สถานี ที่คนพิการที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก สถานีอื่นๆ ตัวใคร ตัวมันครับ!


ภาพ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน

เชื่อหรือไม่ สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ มีอย่างน้อย 1 สถานีที่สร้างทางเชื่อมที่มีบันได

ไปลงพื้นที่มาเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่แล้ว ต้องบอกว่า เห็นแล้วตกใจ ตั้งแต่เราไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านมีความเข้าใจอย่างดียิ่ง พวกเราถามท่าน 10 ท่านตอบซะ 100