ข่าวประกาศ

สำรวจรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ข่าว : รายละเอียด การลงสำรวจรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วันจันทร์ 28 กันยาฯ

แผนสำรวจ รถไฟฟ้า สายสีม่วง#1 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน เพื่อรักษาเวลาให้ดำเนินไปได้ด้วยความกระชับ ขอให้ทุกท่าน รักษาเวลา รวมพลกันตามเวลานัดนะครับ และเดี๋ยวเราคุยก่อนที่จะทำการสำรวจครับ เราจะสำรวจอย่างละเอียด 2 จุดนี้ จุดที่เหลือผมจะแจ้ง จนท ที่รับผิดชอบแต่ละช่วงของโครงการ เพื่อขอแวะไปดูทุกๆ สถานี โดยไม่ต้องเข้าพื้นที่ครับ ส่วนพวกเราเองก็ขอคนที่คล่องตัวหน่อย เพื่อทำเวลาให้ได้ในช่วงบ่ายครับ


T4A-Logo-Rev1

ข่าวประกาศ : สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ

ระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อของการเดินทาง รถไฟฟ้า รถเมล์ รถตู้และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ การพัฒนาจุดเช่ือมต่อการคมนาคม ทำให้การเดินทาง สะดวก รวดเร็ว กระทรวงคมนาคมให้ความสาคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ และสนับสนุนการจัดให้มีส่ิงอานวยความสะดวกด้านบริการขนส่งสาธารณะ เป็นภารกิจในการให้บริการเชิงสังคมเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเดินทาง สำหรับประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในสังคม