Sky Walk

Bangkok Skywalk

BKK Skywalk นวัตกรรมแห่งความเหลื่อมล้ำในศตวรรษที่ ๒๑

ด้วยกรุงเทพมหานครไม่สามารถบริหารจัดการให้ทางเท้าสามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณตามเส้นทางรถไฟฟ้า เพราะเป็นทางเท้าที่แคบ มีสิ่งกีดขวางมาก มีหาบเร่แผงลอยและร้านค้าวางสิ่งกีดขวาง ฯลฯ

Read More