บทความพิเศษ

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (picture credit:thaipublica.org)

“ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้” บทความที่ทุกคนต้องอ่านจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (Transportation for All : T4A) ช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ประเทศไทยตื่นตัวในเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือเรื่องผู้สูงอายุ และเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เพราะวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นกำหนดที่ประชาคมอาเซียนพร้อมใจกันถือเป็นวันที่มวลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะเจ้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ และสำหรับด้านผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้ว

Read More