เกี่ยวกับ T4A

T4A-Logo-Rev1ระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อของการเดินทาง
ทั้งการคมนาคมทางบก น้ำ อากาศ รถรางต่างๆ รวมถึงระบบเชื่อมต่ออื่นๆ
การพัฒนาจุดเช่ือมต่อการคมนาคม ทำให้การเดินทาง สะดวก รวดเร็ว

กระทรวงคมนาคมให้ความสาคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ
และสนับสนุนการจัดให้มีส่ิงอานวยความสะดวกด้านบริการขนส่งสาธารณะ
เป็นภารกิจในการให้บริการเชิงสังคมเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเดินทาง
สำหรับประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในสังคม

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทั้งกฎหมายและนโยบายรัฐบาลจะกล่าวชัดเจน
ถึงความเสมอภาคเท่าเทียม
แต่ในภาคปฏิบัติ ยังมีอุปสรรคอยู่อีกมาก
สิ่งท่ีปรากฏในกฎหมายกับส่ิงท่ีปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกัน
ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้จริง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ท่ีเอื้ออำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้

เคลือข่ายคนพิการจึงได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องข้ึนได้ – 
T4A – Transportation For All” เพื่อประสานงาน ส่งเสริม ตรวจสอบและผลักดัน
เพื่อให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จริง