คุณรู้หรือไม่ จากสถิติประชากรไทย 65ล้านคน มีผู้สูงอายุและคนพิการรวมกันแล้วมากกว่า 23%

8.010

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ
ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
จากผลสํารวจปี 2557 เรามีประชากรที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี
มากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็น มากกว่า 10% ของประชากรท้ังหมด
เราสามารถกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซี่ยน
ท่ีเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aging Society)

และคนพิการมีจํานวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านคน
คนสองกลุ่มนี้รวมกันแล้ว คิดเป็นมากกว่า 23% ของประชากร
ทั้งประเทศ และนี่ยังไม่รวมกับประชากรที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวชั่วคราวกลุ่มอื่นๆ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
คนพิการ ก็คือประชาชนหนึ่งคน
แต่ด้วยคนพิการมีร่างกายที่บกพร่อง ทําให้ต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเป็นพิเศษกว่าปกติ
และการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความยั่งยืน
คือ การช่วยสนับสนุน ให้สามารถที่จะยืนหยัดและช่วยเหลือตัวเองได้

การแก้ปัญหาของประเทศท่ีถูกต้อง
คือ เปลี่ยนจากปัญหา (ที่รัฐต้องเสียงบประมาณช่วยเหลือทุกปี)
เป็นพลัง (เพียงแค่สนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสอย่างถูกต้อง)
เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ
ทํางานมีรายได้ และสุดท้ายเสียภาษีคืนให้รัฐฯ ได้

8.010