คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา, T4A ร้อง”รถไฟฟ้ามีปัญหาอื้อ ถูกริดรอนสิทธิฯ และไม่เป็นธรรม” พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2186

วันที่ 29 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)
เข้าร่วมประชุมและรายงาน, ชี้แจงปัญหาระบบราง
BTS ลิฟท์ยังสร้างไม่เสร็จ,
สายสีม่วงที่กำลังจะเปิดใช้อีก 2 เดือนข้างหน้าปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ไข
และเกรงว่าสายสีอื่นๆ ทั้งที่กำลังก่อสร้าง จะปัญหาการเข้าถึงเช่นเดิม
พร้อมแนะแนวทางการแก้ไข

T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2186

T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2158 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2189 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2163 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2205 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2128 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2210 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2127 T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2214

T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2119